ΑΟΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται  οι μαθητές :

  • Να κατανοήσουν ότι τα (οικονομικά) αγαθά ικανοποιούν ανάγκες.
  • Να γνωρίσουν τους βασικούς συντελεστές παραγωγής.
  • Να κατανοήσουν ότι η στενότητα πόρων αποτελεί βασικό οικονομικό πρόβλημα..
  • Να κατανοήσουν τον νόμο της ζήτησης.
  • Να γνωρίσουν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης
  • Να κατανοήσουν τον νόμο της προσφοράς.
  • Να γνωρίσουν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες προσφοράς.
  • Να κατανοήσουν τον τρόπο προσδιορισμού των επιπέδων τιμών.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.